ضربه گیر ستون

ضربه گیر ستون باشگاه و سالن ورزشی

ایمن سازی اماکن ورزشی .باشگاه و سالن چند منظوره

ستون وسط ویا ستون روی دیوار این ضربه گیرها قابل نصب و ارائه میباشد

در ضخامت های 4 و 5 سانتیمتر