لیست قیمت جدید ضربه گیر سالن و باشگاه های ورزشی

لیست قیمت ضربه گیرهای دیوار و ستون سالن و باشگاه ورزشی تولید نگین ورزش

ضربه گیر با ضخامت ۳ سانتیمتر روکش پی.وی.سی 60,000

ضربه گیر با ضخامت ۳ سانتیمتر روکش کانتینر68.000

 

............................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضربه گیر با ضخامت ۴ سانتیمتر روکش پی.وی.سی 70.000

ضربه گیر با ضخامت ۴ سانتیمتر روکش کانتینری79.000

 

............................... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضربه گیر با ضخامت ۵ سانتیمتر روکش پی.وی.سی 81.000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضربه گیر ضخامت ۵ سانتیمتر روکش کانتینری: 90.000

 

ضربه گیر ستون نسبت به نوع ستون

 

ضربه گیر تیر دروازه هر تیر :

45000

ضربه گیر میله والیبال هر میله :

40000

ضربه گیر بسکتبال هر بایه بسکتبال :

55000

09125384579

02128421084

09217851152