لیست قیمت جدید ضربه گیر سالن و باشگاه های ورزشی

لیست قیمت ضربه گیرهای دیوار و ستون سالن و باشگاه ورزشی تولید نگین ورزش

ضربه گیر با ضخامت ۳ سانتیمتر روکش پی.وی.سی 60,000

ضربه گیر با ضخامت ۳ سانتیمتر روکش کانتینری 00000 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضربه گیر با ضخامت ۴ سانتیمتر روکش پی.وی.سی 70.000

ضربه گیر با ضخامت ۴ سانتیمتر روکش کانتینری 00000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضربه گیر با ضخامت ۵ سانتیمتر روکش پی.وی.سی 80.000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضربه گیر ضخامت ۵ سانتیمتر روکش کانتینری:0000

 

ضربه گیر ستون نسبت به نوع ستون

 

ضربه گیر تیر دروازه هر تیر :

45000

ضربه گیر میله والیبال هر میله :

40000

ضربه گیر بسکتبال هر بایه بسکتبال :

55000

09125384579

021_28421084

09217851152